nlenbe-nldkseDen bästa programvaran för kvalitets- och riskhantering.

Riskhantering som en möjlighet i handikapporganisationen ORO

Det är oroliga tider för organisationer inom handikappomsorgen. Omsättning och resultat är under press på grund av avtalen i Haag och den ökande konkurrensen. Övergången från AWBZ till WMO har skapat osäkerhet. Utveckling som ORO har tagit fasta på för att utvecklas till en företagsam organisation. En sund riskhanteringspolicy är en viktig del av detta.

KundORO
ModulRISK
Bransch

På jakt efter sammanhang

Riskhantering var inte nytt för ORO. För 2014 hade de redan gjort en översikt över 15 kritiska risker. ORO hade dock en önskan om att göra de olika verksamheterna inom kvalitet, säkerhet och riskhantering mer sammanhängande och att analysera risker på ett mer strukturellt sätt.

Inte så mycket på grund av koden för styrning av vårdsektorn eller den handbok för efterlevnad som VGN hade utarbetat. ORO ville snarare förstå riskerna utifrån en inneboende motivation, eftersom de såg möjligheter. ORO är ambitiös och vill uppnå vissa strategiska mål. En strukturerad inventering och ett strukturerat förhållningssätt till riskerna ökar deras chanser att lyckas.

Sambandet mellan de val vi gör och de saker vi gör blir synligt. Att veta att du övervakar riskerna och att de är säkrade gör hela skillnaden.”

Corine Spaans
ORO:s politiska rådgivare

Risker på tre nivåer

Resultaten av intervjuerna presenterades vid ett gemensamt möte, varefter riskhanterings ramen färdigställdes. ORO skiljer mellan strategiska och taktiska risker. Strategiska risker är direkt kopplade till ORO:s uppdrag, vision och strategi. Tänk på psykosocial överbelastning av anställda och ett otillräckligt professionellt nätverk av partnerskap.

Taktiska risker är inneboende i processerna inom ORO, men inga specifika strategiska mål har formulerats för dessa. Exempel på taktiska risker är osäkra läkemedel och IKT-brister.

I slutändan omvandlas de taktiska riskerna till operativa risker, till exempel för en enskild kund. Inom ORO inventeras riskerna från fyra områden: kund, medarbetare, verksamhet och miljö. Med utgångspunkt i ramverket tilldelas varje risk en risk domän och en motsvarande riskägare. Det senare gör det möjligt att tilldela ansvarsområden.

Riskhantering som en möjlighet

Tack vare denna process har ORO en uppdaterad riskprofil och en konkret handlingsplan, som också kan användas för extern ansvarsskyldighet gentemot styrelsen, företagsrådet, det centrala kundrådet och inspektionen. Men det är inte det viktigaste. Nej, riskhantering har blivit en integrerad del av planerings- och kontroll cykeln. Så snart nya årliga planer upprättas kan riskprofilen revideras med relativt liten ansträngning. Framför allt säkerställer kopplingen till strategiska mål att riskhanteringen ger möjligheter till en effektiv riskhantering.

Tydliggör i en överblick vad du har gjort, vilka risker du står inför och vad du fortfarande kan göra.”

Corine Spaans
Politiska rådgivare ORO

Ramverket för riskhantering som grund

Med den tidigare utarbetade översikten över riskerna verkade en bra grund vara lagd. ORO ansåg dock att detta var otillräckligt. För att riskhanteringen verkligen ska bli en del av verksamheten och beslutsfattandet krävs det att man utformar en policy. Det var därför som ORO började med detta.

Styrelsen och ledningsgruppen var involverade i alla steg. Först intervjuade Corine Spaans, ORO:s politiska rådgivare, och två konsulter från Infoland alla direktörer och chefer. Där diskuterade de målen för riskhantering och hur den ska utformas inom ORO. Varje person som intervjuades ombads också att nämna möjliga risker inom sitt riskområde.

Resultatet blev en uppsättning kontrollåtgärder som skulle vidtas, men också en lista över ämnen för kommande revisioner, som en kontroll av riskprofilen. Zenya som verktyg underlättade diskussionen genom sina filtreringsmöjligheter, de tydliga detaljerna per risk och kopplingen till andra Zenya-moduler. Från en risk kan man lätt koppla till relevanta dokument och förbättringsåtgärder i Zenya.

Meer weten over Zenya? Vraag de software suite brochure aan.

Hur kan Zenya RISK omvandla risker till möjligheter i din organisation?

Broschyren om Zenya RISK visar hur du bättre kan identifiera och utvärdera risker med denna smarta programvara för riskhantering.

Undrar du vad Zenya kan göra för din organisation?

Kontakta gärna våra experter. Vi tänker gärna tillsammans med dig.