nlenbe-nldksefrDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.
Zenya Beeldmerk Transparant

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Infoland B.V. (“Infoland”, “wij”, “we”, “ons”, “onze” of soortgelijke voornaamwoorden). 

Algemene voorwaarden

De diensten van het Infoland kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. In deze Algemene Voorwaarden staan de regels die over en weer gelden. Wat zijn je rechten als je lid bent of wordt van het community platform en wat kun je van ons verwachten en wat mogen wij van jou verwachten?

Datum van inwerkingtreding 31 augustus 2021.

Infoland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Algemene Voorwaarden, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Veranderingen ten opzichte van de vorige versie (1 juni 2018): enkele verwoordingen zijn aangepast. Er zijn geen inhoudelijke veranderingen.

 

1.0 Definities

 • Infoland = Infoland B.V., gevestigd aan De Run 6801, 5504 DW te Veldhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 17093908..
 • Gebruiker = iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van het platform. Onder gebruik maken wordt ook alleen het tot zich nemen van informatie verstaan
 • Geregistreerde gebruiker (user) = een gebruiker die middels een registratie een gebruikersnaam heeft aangemeld. Deze gebruikers hebben een eigen community account.

2.0 Algemeen

 1. Het community platform (inclusief alle onderdelen), is een dienst van Infoland. Het gebruik van het community platform is vrij voor zowel klanten als prospects van Infoland.
 2. Als je een bijdrage wilt plaatsen op de Infoland Community, dien je jezelf te registreren als gebruiker. Niet geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van het platform.
 3. De gebruiker verklaart bij gebruik van het community platform expliciet akkoord te gaan met alle voorwaarden en bepalingen in dit document.
 4. Aan deelname van het community platform zijn geen kosten verbonden.
 5. De gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de zogenaamde ‘netiquette’: de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet. Verder dient de gebruiker kennis genomen te hebben van – en zich te houden aan – de algemene voorwaarden en de huisregels die opgesteld zijn in de (indien van toepassing) specifieke FAQ’s over diverse onderdelen van het community platform. Het is voor de gebruiker niet toegestaan zich op een zodanige manier te gedragen dat overlast voor andere gebruikers kan ontstaan. Overtreding van deze regel kan leiden tot tijdelijke of permanente ontzegging tot het gehele community platform (en de daarbij horende activiteiten).
 6. Infoland behoudt zich het recht om een gebruiker op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot het community platform – geheel of gedeeltelijk en tijdelijk dan wel permanent – te ontzeggen. Gebruik van de diensten van het community platform op enig moment tijdens een periode van ontzegde toegang is NIET toegestaan en valt wettelijk onder computervredebreuk.
 7. Aan het community platform en het gebruik ervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

3.0 Geregistreerde gebruikers en registratie

 1. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor alle berichten, grafische en andere (audio)visuele uitingen, linkjes en overige geposte zaken en uitgevoerde handelingen middels het aan zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord gekoppelde account.
 2. De gebruiker dient zorgvuldig met het aan hem/haar beschikbaar gestelde account om te gaan en is zelf verantwoordelijk voor misbruik door derden van zijn/haar account, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van Infoland.
 3. De gebruiker is wettelijk vervolgbaar indien hij/zij pogingen onderneemt zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot afgesloten delen van het community platform of haar diensten en/of systemen, of als gebruiker het community platform saboteert middels defacing, (D)DoS aanvallen en andere vormen van computercriminaliteit.
 4. Het is niet toegestaan een extra account te registreren, noch hiermee te posten, wanneer een ander account van dezelfde persoon de toegang tot (een gedeelte van) het community platform is ontzegd.

4.0 Aansprakelijkheid

 1. Een gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect en zowel materieel als immaterieel, die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker.
 2. Een bijdrage van een deelnemer of (geregistreerde) gebruiker wordt niet voorafgaand aan plaatsing gelezen of goedgekeurd door Infoland. Een mening geeft uitsluitend de mening weer van de deelnemer die deze plaatst en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van Infoland.
 3. Infoland is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in dit platform voorkomende gegevens, informatie, software, werkwijzen, tools en andere vormen van gebruik.
 4. Infoland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van data en gegevens. Hieronder inbegrepen door gebruikers en abonnees geplaatste foto’s, teksten en ander materiaal.

5.0 Rechten van Infoland en verbodsbepalingen

 1. Infoland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gebruikers zonder opgaaf van reden de toegang tot het community platform geheel of gedeeltelijk en voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.
 2. Een gebruiker is te allen tijde gerechtigd zijn/haar account zonder opgaaf van reden op te zeggen. Alle gegevens van het betreffende account worden dan verwijderd. Posts en reacties die vanuit het account zijn geplaatst blijven bestaan, aangezien deze integraal onderdeel uitmaken van de discussies. Echter wijzigt Infoland dan de gebruiker van een geregistreerde gebruiker naar een anonieme gebruiker.
 3. Indien de toegang van de gebruiker is ontzegd, kan bij het community platform een verzoek worden neergelegd tot opzegging van het account. Infoland zal dan deze handelingen voor de gebruiker uitvoeren.
 4. Infoland behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content, die door gebruikers wordt geplaatst, ook te wijzigen, verspreiden of verwijderen. Daarnaast kan Infoland te allen tijde features en andere softwaremogelijkheden toevoegen of verwijderen.
 5. De gebruiker verleent met plaatsing, of het op enigerlei wijze beschikbaar maken van berichten, teksten, foto’s en ander (audio)visueel materiaal (hieronder inbegrepen het plaatsen van hyperlinks naar voornoemd materiaal), een onbeperkt, onbegrensd en onvoorwaardelijk, niet-exclusief gebruiksrecht voor commerciële en niet-commerciële doeleinden van de door gebruiker geplaatste berichten, foto’s en ander (audio)visueel materiaal. Hieronder inbegrepen het citeren (quotes) van het volledige materiaal of delen ervan in andere berichten, het weergeven van het volledige materiaal of delen ervan aan bezoekers van alle domeinen van het community platform, en elk ander gebruik binnen de domeinen en subdomeinen van het community platform.
 6. Het auteursrecht van door de gebruiker geplaatste content blijft bij de individuele gebruikers. Infoland is niet gerechtigd het materiaal te verkopen, verhuren of anderszins het auteursrecht, portretrecht of elk ander recht op het materiaal over te dragen aan derden.
 7. Het aanbieden van, of vragen om, gestolen en/of anderszins wettelijk beschermd of illegaal verkregen of verkrijgbaar materiaal op het community platform is aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van alle diensten die Infoland aanbiedt. Infoland is gerechtigd aangifte te doen van een strafbaar feit.
 8. Misbruik, in welke vorm dan ook, van het community platform en de daaraan gekoppelde diensten, kan resulteren in uitsluiting van het community platform, voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder opgaaf van reden.
 9. Het is als gebruiker niet toegestaan om materiaal te plaatsen op het community platform waarvan de auteursrechten niet bij de gebruiker of in het publieke domein liggen. Met het plaatsen van foto’s, video’s, teksten, software, tekeningen, muziekstukken of ontwerpen verklaart de gebruiker de auteursrechthebbende te zijn danwel diens expliciete toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van het geplaatste materiaal.

6.0 Auteursrecht

 1. Alle rechten zijn expliciet voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van geboden informatie voor persoonlijk gebruik of voor zover dit expliciet door Infoland wordt aangegeven, dan wel hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt verleend, is het niet toegestaan de inhoud van deze website en haar onderdelen geheel dan wel gedeeltelijk over te nemen, vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuws- of andere berichten van het community platform zonder voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen, is uitdrukkelijk verboden. Het auteursrecht van de reacties berust bij de individuele auteurs.

7.0 Spam

 1. Het gebruik van de dienst, alsmede het gebruik van de informatie op de site, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het kunnen communiceren, discussiëren met andere gebruikers op de site waarbij geldt dat het karakter van de communicatie verbetering van het gebruik van de software of kennisdeling als doel mag dienen, tenzij ter plaatse anders aangegeven.
 2. Het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post, het community platform private messaging, topics, posts en reacties binnen het community platform, het profiel van de gebruiker of anderszins met gebruikers, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten, bedrijven, websites of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zullen ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het karakter van de dienst of mogelijke interesse van een gebruiker, niet worden toegestaan.
 3. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming, reclame te maken in topics, berichten, ondertitels, nickname, signatures of profielen, of te werven via pm (personal message), dm (direct message) of enige andere vorm van communicatie binnen het community platform, noch geïnitieerd via Infoland.
 4. Indien de gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,- (zegge vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het verzenden van een niet toelaatbare uiting naar een gebruiker geldt als één gebeurtenis.

8.0 Onvoorziene omstandigheden en slotbepaling

 1. In gevallen en situaties waarin niet voorzien wordt door de algemene voorwaarden of diverse bepalingen, beslist de leiding van het community platform. Deze genomen beslissingen zijn definitief. Er wordt slechts over gecorrespondeerd indien en voor zolang de leiding van het community platform dan wel Infoland dit wenselijk acht.
 2. Infoland behoudt zich het recht om deze voorwaarden op elk moment aan te passen. De gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor deze bepalingen regelmatig in te zien.
 3. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden, is het de gebruiker niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van het community platform.
 4. Door de gebruikers zelf geplaatste voorwaarden en bepalingen, bijvoorbeeld in posts, signatures of elders, althans zichtbaar of onzichtbaar voor derden gelden strikt als tekstuele ten behoeve van discussie en hebben geen enkele wettelijke waarde anders dan tekstuele. Ze vormen in geen geval een overeenkomst en scheppen in geen geval voorwaarden. De enige overeengekomen voorwaarden en bepalingen tussen Infoland en de gebruiker zijn de voorwaarden en bepalingen zoals genoemd in dit document.
 5. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en voorwaarden is uitsluitend Nederlands, dan wel Europees, recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Infoland en de gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Meer weten over 
dit onderwerp?

Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder!